فلسفه های لاجوردی

یادداشت های من...

سه‌شنبه 29 اسفند 1396 ساعت 06:26

قدمی مانده به عید..


در دورترین فواصل هستی

نزدیک ترین مخاطب من باش...


"شفیعی کدکنی"